Search for:
ประกาศ รายชื่อ เกษตรกร และ จำนวนเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายกาแฟ

ประกาศ!! รายชื่อ เกษตรกร และ จำนวนเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายกาแฟ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565
ตามที่ กรมวิชาการเกษตร ได้จัดประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2565 และรับสิ่งประกวด (เมล็ดกาแฟ) จากเกษตรกร รายละ 15 กก. หลังจากการสุ่มตัวอย่างเพื่อที่ใช้ในประเมินคุณภาพและรสชาติแล้ว คณะกรรมการจัดการประกวด ได้ดำเนินการจำหน่ายกาแฟของเกษตรกร ที่ได้ลำดับที่ 11 เป็นต้นไป แล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2566
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาต้นแบบการตรวจสอบย้อนกลับตลอด supply chain (ทุเรียน ลำไย) หลักสูตร “การตรวจสอบย้อนกลับเพื่อเพิ่มมูลค่าไม้ผลส่งออก”

     วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.ชูชาติ วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาต้นแบบการตรวจสอบย้อนกลับตลอด supply chain (ทุเรียน ลำไย) หลักสูตร “การตรวจสอบย้อนกลับเพื่อเพิ่มมูลค่าไม้ผลส่งออก” ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี โดยมี วิทยากรบรรยายพิเศษ ดร.สมบัติ ตงเต๊า ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร ผชช.อรทัย เอื้อตระกูล อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนำเข้าและส่งออกสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร นายYong Wang ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท Speed InterTransport.co.Ltd ดร.ธีรวุฒิ ชุตินันทกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้าโครงการฯ สถาบันวิจัยพืชสวน นายชัยศักดิ์ รินเกลื่อน หัวหน้าด่านตรวจพืชแหลมฉบัง
       การฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นการสรุป การศึกษาและนำเสนอผลการวิเคราะห์ผลการศึกษา ปัญหาอุปสรรค การส่งออกสินค้าลำไย ทุเรียน ในการส่งออกไปยังประเทศจีน ให้แก่ เกษตรกร  และผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรม