การฝึกอบรมโครงการพัฒนาต้นแบบการตรวจสอบย้อนกลับตลอด supply chain (ทุเรียน ลำไย) หลักสูตร “การตรวจสอบย้อนกลับเพื่อเพิ่มมูลค่าไม้ผลส่งออก”

     วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.ชูชาติ วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาต้นแบบการตรวจสอบย้อนกลับตลอด supply chain (ทุเรียน ลำไย) หลักสูตร “การตรวจสอบย้อนกลับเพื่อเพิ่มมูลค่าไม้ผลส่งออก” ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี โดยมี วิทยากรบรรยายพิเศษ ดร.สมบัติ ตงเต๊า ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร ผชช.อรทัย เอื้อตระกูล อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนำเข้าและส่งออกสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร นายYong Wang ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท Speed InterTransport.co.Ltd ดร.ธีรวุฒิ ชุตินันทกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้าโครงการฯ สถาบันวิจัยพืชสวน นายชัยศักดิ์ รินเกลื่อน หัวหน้าด่านตรวจพืชแหลมฉบัง
       การฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นการสรุป การศึกษาและนำเสนอผลการวิเคราะห์ผลการศึกษา ปัญหาอุปสรรค การส่งออกสินค้าลำไย ทุเรียน ในการส่งออกไปยังประเทศจีน ให้แก่ เกษตรกร  และผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรม