ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ 2/2566

      วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.ดร.ชูชาติ วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม321 ชั้น 3 สถาบันวิจัยพืชสวน  และผ่านระบบ Application Zoom โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุม ดังนี้
            1. โครงการวิจัยที่สอดคล้องตามหัวข้อ/ประเด็นวิจัยที่กรมฯ อนุมัติให้เสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ ประจำปี 2567 จากหน่วยงานบริหารจัดการทุน (PMU) ตามแนวทางนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” และ “ตลาดนำการวิจัย” ตามข้อสั่งการอธิบดี กรมวิชาการเกษตร (รกษ.ผชช.ด้านพืชผัก)
            2. แผนการขอใช้เงินอุดหนุนคงเหลือจากการดำเนินงานพร้อมดอกเบี้ยและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการปีงบประมาณ 2565 (รกษ.ผชช.ด้านพืชผัก)
            3. การเสนอชื่อราชการเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการป้องกันและกำจัดปลวกในเขตพระราชฐานฯประจำปี 2567