Search for:
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ 2/2566

      วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.ดร.ชูชาติ วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม321 ชั้น 3 สถาบันวิจัยพืชสวน  และผ่านระบบ Application Zoom โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุม ดังนี้
            1. โครงการวิจัยที่สอดคล้องตามหัวข้อ/ประเด็นวิจัยที่กรมฯ อนุมัติให้เสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ ประจำปี 2567 จากหน่วยงานบริหารจัดการทุน (PMU) ตามแนวทางนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” และ “ตลาดนำการวิจัย” ตามข้อสั่งการอธิบดี กรมวิชาการเกษตร (รกษ.ผชช.ด้านพืชผัก)
            2. แผนการขอใช้เงินอุดหนุนคงเหลือจากการดำเนินงานพร้อมดอกเบี้ยและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการปีงบประมาณ 2565 (รกษ.ผชช.ด้านพืชผัก)
            3. การเสนอชื่อราชการเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการป้องกันและกำจัดปลวกในเขตพระราชฐานฯประจำปี 2567

สวส.จัดพิธีกตัญชลีดิถีสงกรานต์แสดงมุทิตารดน้ำดำหัวผู้อาวุโส

     วันที่ 25 เมษายน 2566 ดร.ชูชาติ วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายและผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญเลี้ยงพระแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป 

       จากนั้นเวลา 13.00 น. ดร.ชูชาติ วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส สวส. และพิธีกตัญชลีดิถีสงกรานต์ เพื่อขอพรและสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 256 ณ สถาบันวิจัยพืชสวน

รายงานความก้าวหน้า งานวิจัย และพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันอื่นๆ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถาบันวิจัยพืชสวนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ ผลผลิตเงาะไม่ได้คุณภาพจากการใช้สารเร่งสุกแก่

ดร.ชูชาติวัฒนวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นช่วงเริ่มเก็บเกี่ยวผลเงาะ โดยเฉพาะเกษตรกร ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง อําเภอเขาสมิง อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ซึ่งราคาเงาะในช่วงต้นฤดูมี การรับซื้อในราคาสูง ทําให้เกษตรกรมีการเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อให้ทันกับช่วงราคาดังกล่าว ส่งผลให้เกิดเงาะที่ ไม่ได้คุณภาพ ซึ่งกรมวิชาการเกษตร ไม่ได้นิ่งนอนใจ ลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกร

     โอกาสนี้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้กําชับให้ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมหน่วยงานในพื้นที่เข้าติดตามสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ นายสมพร เหรียญรุ่งเรือง ผู้อํานวยการ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ได้เข้าติดตามในพื้นที่ ต.นนทรี อ.บ่อไร่ จ.ตราด พบว่า มีการใช้สารควบคุมการ เจริญเติบโตกลุ่ม อีทีฟอน เพื่อเร่งให้ผลเงาะเป็นสีแดง โดยเฉพาะในระยะที่เงาะเริ่มเข้าสี เพื่อให้เงาะมีสีแดง สม่ําเสมอ แต่ได้มเีกษตรกรบางรายนํามาพ่นในระยะที่เนื้อของผลเงาะยังไม่พัฒนาเต็มที่ เพื่อที่จะเร่งให้สีเงาะ เปลี่ยนเป็นสีแดง และสามารถเร่งขายให้ทันในช่วงต้นฤดูกาลที่มีราคาสูง

     ท้ายนี้ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ได้เร่งประสาน กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกันรณรงค์ห้ามใช้สารเร่งสุกแก่ และให้สารวัตรเกษตร ไปย้ําเตือนผู้ขาย ร้านเคมีเกษตร ให้แนะนําวิธีการใช้ที่ ถูกต้องให้กับผู้ซื้อ เกษตรกร ห้ามใช้ผิดประเภท พร้อมกําชับเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ตรวจสอบความ เข้มข้นสารตกค้าง ป้องกันอันตราย รักษาคุณภาพตลาด เน้นย้ําหลักการผลิตพืชตาม GAP ซึ่งเป็นหลักการผลิต ทางการเกษตรที่ดี ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อเป็นการรักษามาตรฐาน คุณภาพของผลไม้ไทย ให้เป็นที่ต้องการ ของผู้บริโภคและตลาด

#เงาะ #สารเร่งสุกแก่ #กรมวิชาการเกษตร #สถาบันวิจัยพืชสวน