ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อการดำเนินงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกรอบของ T-VER”

     วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร นำโดยกลุ่มวิชาการ งานวิจัยไม้ผล จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อการดำเนินงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกรอบของ T-VER” โครงการพัฒนากระบวนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตพืชเศรษฐกิจ (อ้อย ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ยางพารา ทุเรียน และมะม่วง) เพื่อรับรองคาร์บอนเครดิตและพัฒนาบุคลากรตรวจประเมินของกรมวิชาการเกษตร ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิด

     การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามแนวทางนโยบายของกรมฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนากระบวนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตพืชเศรษฐกิจ ด้วยงบสนับสนุนจาก เงินรายได้การดำเนินงานด้านการเกษตร ซึ่งโครงการฯ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นมา โดยมีแนวทางการดำเนินงานตามหลักการสำคัญ ประกอบด้วย

1) การจัดทำ baseline ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระบบกับผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก อ้อย ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา และไม้ผล (ทุเรียน และมะม่วง)

2) การจัดทำ methodology เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

3) การพัฒนา methodology ในการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก

4) การพัฒนาโครงการเพื่อสมัครเข้ากรอบ T-VER ของ อบก.

5) ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตามข้อกำหนดและกรอบของ T-VER เพื่อให้ได้คาร์บอนเครดิต

6) การพัฒนา GAP Carbon credit plus และ GAP PM 2.5 free เพื่อเป็นแนวทางในการรับรองมาตรฐานต่อไป