ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญครบเกษียณอายุซึ่งต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566
เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญครบเกษียณอายุซึ่งต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566