การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทระดับสูง

ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 9, 11, 13, 16 และ 17

ตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 1

ตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 1

ส่ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ภายในเวลา 12.00 น.

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

ส่ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น.

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2564

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2564

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ TURE-VROOM