ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง

  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ตำแหน่งเลขที่ 698 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เป็นตำแหน่ง ที่ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส ตำแหน่งเลขที่ 839 ด่านตรวจพืชสะเดา สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

ส่งเอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)

การปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

การปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานพิธีเปิดในการปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมทั้งบรรยายหัวข้อ เรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างกรมวิชาการเกษตรและความคาดหวังของผู้บริหารที่มีต่อข้าราชการ และนางสาวเบญจพร ลัทธิเดช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล บรรยายหัวข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ ได้รับทราบโอกาสในการพัฒนาตนเอง โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพราชการ และเพื่อให้มีทัศนคติที่ดีมีแรงจูงใจในการทำงานรับราชการ

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

  • ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเงินและบัญชี) ระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 122 กองคลัง
  • ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเกษตร) ระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 3000 กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

จัดทำเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน 7 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 6 ชุด)

ส่ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร

ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)