การรับสมัครย้ายข้าราชการเพื่อปฏิบัติงานในด่านตรวจพืช

การรับสมัครย้ายข้าราชการเพื่อปฏิบัติงานในด่านตรวจพืช

หนังสือเวียน กรมวิชาการเกษตร ที่ กษ 0902/ว 2000 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสมัครคัดเลือก

หากมีความประสงค์ขอให้จัดทำแบบแสดงความจำนงขอย้ายของข้าราชการกรมวิชาการเกษตร
ผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดตามลำดับชั้น ตามเอกสารแนบ 1 ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเรื่อง)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง (กวม.)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างศิลป์ (ส่วนกลาง)

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ส่วนกลาง) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (สวศ.) แก้ไข

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (สวศ.)