การรับสมัครย้ายข้าราชการเพื่อปฏิบัติงานในด่านตรวจพืช

การรับสมัครย้ายข้าราชการเพื่อปฏิบัติงานในด่านตรวจพืช

หนังสือเวียน กรมวิชาการเกษตร ที่ กษ 0902/ว 2000 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสมัครคัดเลือก

หากมีความประสงค์ขอให้จัดทำแบบแสดงความจำนงขอย้ายของข้าราชการกรมวิชาการเกษตร
ผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดตามลำดับชั้น ตามเอกสารแนบ 1 ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเรื่อง)