ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร (สวพ.3) ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.3) ตำแหน่งลูกมือช่าง (สวพ.3)