รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.1)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/อาวุโส)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/อาวุโส)

หนังสือเวียน กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0902/ว 549 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2567

  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ตำแหน่งเลขที่ 2387 ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน และเป็นตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส ตำแหน่งเลขที่ 1957 กลุ่มจัดการพื้นที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสงขลา และเป็นตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการพื้นที่
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 35 กลุ่มสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 36 กลุ่มสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสมัครคัดเลือก

ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่างดังกล่าว
โดยสามารถกรอกใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 – 18 กรกฎาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ
(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเรื่อง)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สวพ.3) และตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง (สวพ.3)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง