ประชุมหารือ การจัดทำแผนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมาย

               เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักนิติการ นำโดยนายพิพัฒน์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักนิติการ และนิติกรกลุ่มกฎหมายและอื่นๆ สำนักนิติการ ได้จัดประชุมหารือการจัดทำแผนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพระราชบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุม