บุคลากร

1.     ผู้อำนวยการสำนักนิติการ/รักษาการในตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง 66 นิติกรชำนาญการพิเศษ

 • นายพิพัฒน์ พิบูลย์ รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนิติการ

2.      ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • เลขที่ตำแหน่ง ตล.70 เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน (หัวหน้าฝ่าย)
 • เลขที่ตำแหน่ง 161 (นางสาวสุวิมล พรมกะจีน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
 • เลขที่ตำแหน่ง 162 (นางสาวแอนจิรา เปรมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
 • เลขที่ตำแหน่ง 158 (นายปวีณ์วัฒน์ ทัดสุขสุวรรณ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)
 • เลขที่ตำแหน่ง 166 (นางวราภรณ์ ศรีขา เจ้าหน้าที่ธุรการ)
 • เลขที่ตำแหน่ง 172 (นายบุรินทร์ ศริลศิริ พนักงานประจำสำนักงาน)

3.       กลุ่มคดีปกครองและทั่วไป

 • เลขที่ตำแหน่ง ตล.68 (หัวหน้ากลุ่ม) (ว่าง)
 • เลขที่ตำแหน่ง 131 (ว่าง)
 • เลขที่ตำแหน่ง 141 (นายสัญญา พลมาตร์ นิติกร)
 • เลขที่ตำแหน่ง 137 (นางสาวพลอยฉัตร ภคโชติหิรัณย์ นิติกร)
 • เลขที่ตำแหน่ง 144 (นางสาวจินตนา ขันธิมา นิติกร)
 • เลขที่ตำแหน่ง 136 (นายจตุรภัทร เทพสุภา นิติกร)
 • เลขที่ตำแหน่ง 138 (นางสาวญาตาวี ช่างทองเครือ นิติกร)
 • เลขที่ตำแหน่ง 133 (นายวุฒิพงศ์ ศรีรักษา นิติกร)
 • เลขที่ตำแหน่ง 142 (นายวิริน ว่องวาณิช นิติกร)
 • เลขที่ตำแหน่ง 135 (ว่าง)
 • เลขที่ตำแหน่ง 157 (นางสาวสิระสา ถาวร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)

4.      กลุ่มนิติกรรมและสัญญา

 • เลขที่ตำแหน่ง 69 นิติกรชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่ม) (ว่าง)
 • เลขที่ตำแหน่ง 1204 (นางสาวพรวิษา ใจแหน นิติกรปฏิบัติการ)
 • เลขที่ตำแหน่ง 132 (นางสาวทิพวรรณ สืบวงค์ นิติกร)
 • เลขที่ตำแหน่ง 148 (นางสาวเพชรา บุตรศักดิ์ นิติกร)
 • เลขที่ตำแหน่ง 139 (นางสาวเบญจวรรณ พิเชษฐ์วรนันท์ นิติกร)
 • เลขที่ตำแหน่ง 145 (ว่าง)
 • เลขที่ตำแหน่ง 163 (นางสวภัทร แก้วผลึก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

5.      กลุ่มกฎหมายและอื่นๆ

 • เลขที่ตำแหน่ง ตล.41 (หัวหน้ากลุ่ม) (นายรัตน์ดนัย ชัยวงศ์ นิติกรปฏิบัติการ)
 • เลขที่ตำแหน่ง 140 (นางสาวกมลฉัตร กันธิ นิติกร)
 • เลขที่ตำแหน่ง 130 (นางสาวชนนิกานต์ ทองมูล นิติกร)
 • เลขที่ตำแหน่ง 146 (นายอัครเดช วรบุตร นิติกร)
 • เลขที่ตำแหน่ง 143 (นางสาวภัทราภรณ์ ภิญคุณ นิติกร)

6.      กลุ่มสิทธิประโยชน์และทั่วไป

 • เลขที่ตำแหน่ง 67 นิติกรปฏิบัติการ (หัวหน้ากลุ่ม) (ว่าง)
 • เลขที่ตำแหน่ง 1153 (นายปริญญา ประดิษฐ์ถาวร นิติกรปฏิบัติการ)
 • เลขที่ตำแหน่ง 134 (นายนฤพนธ์ บัวเกตุ นิติกร)
 • เลขที่ตำแหน่ง 147 (นายอุดมศักดิ์ เชี่ยวชาญ นิติกร)

 

 • อัตรากำลังสำนักนิติการ
 • จำนวนข้าราชการ ปัจจุบัน 8 ราย
 • จำนวนพนักงานราชการ 27 คน
 • ได้อัตราข้าราชการเพิ่ม 4 ราย (นิติกรปฏิบัติการ)
  • เลขที่ตำแหน่ง 194
  • เลขที่ตำแหน่ง 759
  • เลขที่ตำแหน่ง 897
  • เลขที่ตำแหน่ง 1135