บุคลากร

1. ผู้อำนวยการสำนักนิติการ

 • นายพิพัฒน์ พิบูลย์                           ผู้อำนวยการสำนักนิติการ

2. ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • นางปิยะฉัตร วังหลัง                        หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 • นางสาวแอนจิรา เปรมสุข                เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นางสวภัทร แก้วผลึก                       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นางสาวสุวิมล พรมกะจีน                 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นายบุรินทร์ ศรินศิริ                          พนักงานประจำสำนักงาน
 • นางวราภรณ์ ศรีขา                           เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • นางสาวสิระสา ถาวร                        เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 • นายปวีณ์วัฒน์ ทัดสุขสุวรรณ           เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 • นายนฤพนธ์ บัวเกตุ                         นิติกร

3. กลุ่มกฎหมายและระเบียบ

 • นายรัตน์ดนัย ชัยวงศ์                       หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและระเบียบ
 • นางสาวกมลฉัตร กันธิ                     นิติกร
 • นางพลอยฉัตร ภคโชติหิรัณย์          นิติกร
 • นายดนัย รัตนวราหะ                        นิติกร
 • นายธีรเชษฐ์ แก้วกำเนิด                  นิติกร
 • นายวุฒิพงศ์ ศรีรักษา                      นิติกร

4. กลุ่มคดีตามพระราชบัญญัติ 1

 • นายสากูล หมื่นจินะ                         หัวหน้ากลุ่มคดีตามพระราชบัญญัติ
 • นางสาวจินตนา ขันธิมา                   นิติกร
 • นางสาวภัทราภรณ์ ภิญคุณ             นิติกร
 • นายอัครเดช วรบุตร                        นิติกร

5. กลุ่มคดีตามพระราชบัญญัติ 2

 • นางสาวจินดา ประสิทธิ์พันธุ์          หัวหน้ากลุ่มคดีปกครองและทั่วไป
 • นางสาวเพชรา บุตรศักดิ์                 นิติกร
 • นายวิริน ว่องวาณิช                         นิติกร
 • นายจตุรภัทร เทพสุภา                    นิติกร
 • นายสัญญา พลมาตร์                      นิติกร

 6. กลุ่มคดีปกครองและทั่วไป

 • –                                                     หัวหน้ากลุ่มคดีปกครองและทั่วไป
 • นางสาวชนิสรา นาทอง                  นิติกร
 • นางสาวญาตาวี ช่างทองเครือ       นิติกร
 • นางสาวเบญจวรรณ  พิเชษฐวรนันท์ นิติกร

7. กลุ่มนิติกรรมและสัญญา

 • –                                                     หัวหน้ากลุ่มนิติกรรมและสัญญา
 • นางสาวชนนิกานต์ ทองมูล            นิติกร
 • –                                                      นิติกร
 • นายอุดมศักดิ์ เชี่ยวชาญ                 นิติกร

8. กลุ่มสิทธิประโยชน์และะอื่นๆ

 • –                                                      หัวหน้ากลุ่มสิทธิประโยชน์และอื่นๆ
 • นางสาวทิพวรรณ สืบวงค์                นิติกร

9. พนักงานจ้างเหมา

 • นางจิตรา ตุลากรศ์พงณ์                 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด