กิจกรรม กวป.

กิจกรรม กวป.

กิจกรรมการ Cleaning แบบหมุนเวียน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2567

Read More
กิจกรรม กวป.

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2567 และกิจกรรมการปลูกพืชลดร้อน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2567

Read More