ฝ่ายบริหารทั่วไป

มีหน้าที่

ดําเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

 

 

ที่ตั้ง : ชั้น 1  อาคารกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2940 6362-3
งานธุรการ   ต่อ 1118
งานพัสดุ   ต่อ 1119,1103
งานอัตรากำลัง   ต่อ 1112
งานการเงิน   ต่อ 1104

 

Loading