ติดต่อ กวป.

ที่ตั้ง : กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ติดต่อสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail ดังนี้

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2940 6362-3

เบอร์โทรสาร : 0 2940 6364

E-mail : pprdd2015@gmail.com

 

 

 

Loading