กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่

มีหน้าที่

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรพืชไร่
2. ให้คําปรึกษา ประสานงานและร่วมดําเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้ง 1 : ชั้น 1 และชั้น 7 อาคารกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2940 6362-3 
ที่ตั้ง 2 : อาคารวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ตึกพืชน้ำมันเก่า)
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2579 7813-4

Loading