เกี่ยวกับ กวป.

   กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร

  ภารกิจของหน่วยงาน

   1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลิตผลเกษตร และสารสกัดจากธรรมชาติ เทคโนโลยีการบรรจุหีบห่อ และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร
   2) ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร เอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   3) ปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   ประกอบด้วยกลุ่ม/ฝ่ายดังต่อไปนี้