กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลเกษตร

มีหน้าที่

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลเกษตร และสารสกัดจากธรรมชาติ และการบรรจุหีบห่อและบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร
2. ให้คําปรึกษา ประสานงานและร่วมดําเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลเกษตร (อาคารแปรรูป)
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2940 5468

Loading