เอกสารเผยแพร่

 

การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันโรคผลเน่าของทุเรียนหลังการเก็บเกี่ยว

>>Download<<

เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ผงสีห้อมและการประยุกต์ใช้

>>Download<<

รายงานประจำปี 2565

>>Download<<

AFLATOXINS IN PEANUT AND AGRICULTURAL PRODUCTS

>>Download<<

การวิเคราะห์กลิ่นในผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเทคนิค GC-Olfactometry

>>Download<<

แมลงที่พบในผลิตผลเกษตรและการป้องกันกำจัด

>>Download<<

คู่มือขั้นตอนการรับเงินและการเบิกจ่ายเงินกองทุน สกสว.

>>Download<<

เอกสารประกอบการอบรมการจัดการองค์ความรู้ เรื่อง “ การประยุกต์ใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี (NIRS) ในการประเมินคุณภาพผลิตผลเกษตรอย่างรวดเร็ว”

>>Download<<

โครงการลดการสูญเสียกล้วยหลังการเก็บเกี่ยวตลอดห่วงโซ่อุปทาน

>>Download<<

Food Loss and waste-moving forward

>>Download<<

Food Loss Measurement Under SDG 12.3.1
Measuring Losses in Thai Banana

>>Download<<

คู่มือ การลดการสูญเสียกล้วย

>>Download<<

คู่มือประกอบการฝึกอบรม การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียสำหรับพริกขี้หนู

>>Download<<

คู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

>>Download<<

คู่มือแนะนำการใช้งาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

>>Download<<


86 ผลิตภัณฑ์ (86 Product)

>>Download<<

โรคผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว   

>>Download<<

สารพิษจากเชื้อราในผลิตผลเกษตร  

>>Download<<

การจัดการผักและผลไม้สดเพื่อส่งออกไปสหภาพยุโรป   

>>Download<<

การคัดคุณภาพผลไม้เมืองร้อนเพื่อการส่งออก  

>>Download<<

การเก็บรักษาผลไม้และผัก  

>>Download<<

เอกสารประกอบการฝึกอบรมองค์ความรู้ เรื่อง หลักปฏิบัติที่ดีของการใช้สารรมฟอสฟีน  

>>Download<<

 

Loading