กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน

มีหน้าที่

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรพืชสวน
2. ให้คําปรึกษา ประสานงานและร่วมดําเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้ง 1 : ชั้น 7 อาคารกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2940 6362-3 
ที่ตั้ง 2 : อาคารปฏิบัติการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน (ตึกโพสต์)
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2579 5582

Loading