แบบฟอร์มดาวน์โหลด

งานธุรการ

– แบบฟอร์มจองห้องประชุม  (Word) / (PDF)

– ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง  (Word) / (PDF)

– แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ  (Word) / (PDF)

– แบบฟอร์มแจ้งปัญหาระบบประปา ระบบไฟฟ้า และงานอาคารสถานที่  (Word) / (PDF)

 

งานพัสดุ

– แบบอนุมัติหลักการขอซื้อ/ขอจ้าง (แบบ พด.1)  (Word) / (PDF)

– แบบขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566  (Word) 

– ใบเบิกพัสดุ  (Word) / (PDF)

– ใบตรวจรับพัสดุ (ผู้ตรวจรับมากกว่า 1 คน)  (Word) / (PDF)

– ใบตรวจรับพัสดุ (ผู้ตรวจ 1 คน)  (Word) / (PDF)

– รายละเอียดการจ้างเหมาบริการ  (Word)

– รายงานผลการปฏิบัติงาน  (Word)

– แบบขอส่งมอบงาน และขอเบิกเงินค่าจ้าง  (Word)

 

งานการเงิน

– ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.4231)  (Word) / (PDF)

– ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 (แบบ 8708)  (Word) / (PDF)

– ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 (แบบ 8708) (สำหรับ ผอ. และผชช.)  (Word) / (PDF)

– บัญชีงบหน้ารายการใบสำคัญคู่จ่ายเงิน  (Word) / (PDF)

– หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (Word)

– ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111)  (Word) / (PDF)

– ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร  (Word) / (PDF)

– ใบสำคัญรับเงิน  (Word) / (PDF)

 

งานอัตรากำลัง

– แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว  (Word) / (PDF)

– แบบใบลาพักผ่อน  (Word) / (PDF)

– แบบใบขอยกเลิกวันลา  (Word) / (PDF)

– แบบขออนุญาตสแกนลายนิ้วมือก่อนกำหนดเวลา  (Word) / (PDF)

Loading