การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

> ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

    >>> ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

    >>> ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

> ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

    >>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

    >>> ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2564

    >>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

 

> คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

    >>> คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

    >>> คู่มือการเบิกจ่ายเงิน

    >>> คู่มือแนะนำการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์

 

 

Loading