คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

หัวข้อ

 1. การเก็บรักษาตัวอย่างแมลงในพิพิธภัณฑ์ (0 ตอบ)
 2. อนุกรมวิธานด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง: Sternochetus spp. (0 ตอบ)
 3. การศึกษาชนิดแมลงหายากใกล้สูญพันธุ์ (0 ตอบ)
 4. อนุกรมวิธานแมลงศัตรูที่พบในสบู่ดำ (0 ตอบ)
 5. ศึกษาชนิดแมลงศัตรูพืชส่งออก (หน่อไม้ฝรั่ง,ถั่วลันเตา) พืชนำเข้า (พืชตระกูลแตงกะหล่่ำ) (0 ตอบ)
 6. ศึกษาประสิทธิภาพการห่อผลส้มโอร่วมกับการใช้สารฆ่าแมลงในการป้องกันการเข้าทำลาย (0 ตอบ)
 7. ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนเจาะผลส้มโอ Citripestis sagittiferella (0 ตอบ)
 8. สถานการณ์การแพร่กระจายของเพลี้ยแป้ง C. hispidus Green และ P. lich lichi Cox ในลำไย (0 ตอบ)
 9. การบริหารศัตรูส้มเขียวหวานแบบผสมผสาน (0 ตอบ)
 10. ศึกษากลไกความต้านทานของพริกต่อโรคลำต้นไหม้ที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora capsici (0 ตอบ)
 11. ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเชื้อรา Phytophthora capsici สาเหตุโรคลำต้นไหม้ของพริก (0 ตอบ)
 12. ศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการควบคุมโรคลำต้นไหม้ (0 ตอบ)
 13. การศึกษาประสิทธิภาพของสารชีวินทรีย์ในการป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นทุเรียนในหนอน (0 ตอบ)
 14. การศึกษาประสิทธิภาพกับดักแสงไฟสีต่างๆ เพื่อดึงดูดตัวเต็มวัยด้วงหนวดยาวทำลายทุเรียน (0 ตอบ)
 15. ศึกษาเทคนิคการป้องกันกำจัดตัวเต็มวัยด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นทุเรียนอย่างเหมาะสมในสภาพสวน (0 ตอบ)
 16. ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นทุเรียนในระยะหนอน (0 ตอบ)
 17. ขยายผลการใช้ชุดควบคุมโรคเหี่ยวแบคทีเรียของมันฝรั่งในแปลงเกษตรกรโดยชีววิธี (0 ตอบ)
 18. การควบคุมโรคเหี่ยวแบคทีเรียของพริกโดยชีววิธี (0 ตอบ)
 19. การผลิตแอนติซีรัมจากไก่ที่จำเพาะต่อเชื้อ Streptomyces scabies (0 ตอบ)
 20. การควบคุมโรคเหี่ยวแบคทีเรียของมะเขือเทศโดยชีววิธี (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10