คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

หัวข้อ

 1. ปฏิกิริยาพันธุ์ข้าวโพดต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ (0 ตอบ)
 2. การควบคุมโรคใบไหม้แผลใหญ่โดยชีววิธี (0 ตอบ)
 3. ปฏิกิริยาของสายพันธุ์ข้าวฟ่างหวานที่ต้านทานต่อโรคสมัทที่มีสาเหตุจากเชื้อรา (0 ตอบ)
 4. สำรวจ รวบรวม และจำแนกเชื้อราสกุล Curvularia spp. (0 ตอบ)
 5. การเฝ้าระวังการเกิดและการแพร่กระจายของรา S.ora rayssiae และ S. mac สาเหตุโรคราน้ำค้าง (0 ตอบ)
 6. ปฏิกิริยาของสายพันธุ์ข้าวฟ่างหวานที่ต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนสที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา (0 ตอบ)
 7. ปฏิกิริยาของสายพันธุ์ข้าวฟ่างหวานที่ต้านทานต่อโรคลำต้นเน่าดำที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา (0 ตอบ)
 8. สำรวจ รวบรวม และจำแนกราสกุล Macrophomina สาเหตุโรคพืชเศรษฐกิจ (0 ตอบ)
 9. ทดสอบความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงที่มีผลต่อแมงมุมตาหกเหลี่ยมในสวนมะม่วง (0 ตอบ)
 10. ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดไรศัตรูสำคัญในมันสำปะหลัง (0 ตอบ)
 11. ผลของสารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชต่อผึ้งพันธุ์ (0 ตอบ)
 12. การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงและสารสกัดจากธรรมชาติป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในน้อยหน่า (0 ตอบ)
 13. ศึกษาชนิดของไรศัตรูพืชในหัวหอมและกระเทียมที่นำเข้าจากประเทศจีน (0 ตอบ)
 14. ศึกษาเทคนิคการพ่นสารเพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูกล้วยไม้บางชนิด (0 ตอบ)
 15. ศึกษาเทคนิคการพ่นสารเพื่อป้องกันกำจัดแมลงและไรศัตรูเห็ด (0 ตอบ)
 16. ศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการพ่นสารแบบต่างๆ ในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟศัตรูพริก (0 ตอบ)
 17. ศึกษาการจัดการอารักขาพืชที่เหมาะสมในการผลิตแก้วมังกร (0 ตอบ)
 18. สำรวจรวบรวมและจำแนกราสกุล Cercosporoid fungi และ teleomorph1 (0 ตอบ)
 19. สำรวจ รวบรวมและจำแนกราเขม่าดำ (0 ตอบ)
 20. การจำแนกและคัดเลือกราไมคอร์ไรซาที่มีผลต่อการงอกของกล้วยไม้ (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10