คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

หัวข้อ

 1. ผลกระทบของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีต่อมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff) (0 ตอบ)
 2. ผลกระทบของสารฆ่าแมลงที่มีต่อมวนเพชฌฆาต Sycanus versicolor Dohrn. (0 ตอบ)
 3. วิจัยและพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในมะม่วงพันธุ์มหาชนก (0 ตอบ)
 4. วิจัยและพัฒนาสถานภาพการเป็นพืชอาศัยและวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อน (0 ตอบ)
 5. ฐานข้อมูลเชื้อราสาเหตุโรคพืชใน Culture Collection (0 ตอบ)
 6. สำรวจรวบรวมและจำแนกเชื้อราแป้งสาเหตุโรคพืช (0 ตอบ)
 7. การสำรวจ รวบรวม ตรวจจำแนกสายพันธุ์ปรสิตโปรโตซัว Sarcocystis singaporensis (0 ตอบ)
 8. ศึกษาวิธีการควบคุมคุณภาพการผลิตสปอร์โรซีสต์ของโปรโตซัว S. singaporensis (0 ตอบ)
 9. ศึกษาสายพันธุ์หนูที่เหมาะสมต่อการผลิตขยายเชื้อโปรโตซัวในหนูในสภาพโรงเรือน (0 ตอบ)
 10. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตขยายเชื้อโปรโตซัวในงูเหลือมสภาพโรงเรือน (0 ตอบ)
 11. อนุกรมวิธานของแมลงวันผลไม้สกุล Bactrocera (0 ตอบ)
 12. การใช้เชื้อราปฏิปักษ์ Paecilomyces lilacinus ควบคุมไส้เดือนฝอยศัตรูมันฝรั่ง (0 ตอบ)
 13. ประสิทธิภาพของสารควบคุมไส้เดือนฝอยเพื่อป้องกันกำจัดโรครากปมในพริก (0 ตอบ)
 14. ฤดูกาลระบาดของไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้ T. pacificus และวิธีการป้องกันกำจัดที่เหมาะสม (0 ตอบ)
 15. การใช้ไรตัวห้ำควบคุมเพลี้ยไฟและไรศัตรูพืช (0 ตอบ)
 16. การทดสอบความเป็นพิษของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชชนิดต่างๆ ที่มีต่อไรตัวห้ำ (0 ตอบ)
 17. ประสิทธิภาพของสารควบคุมไส้เดือนฝอยเพื่อป้องกันกำจัดโรครากปมในฝรั่ง (0 ตอบ)
 18. การคัดเลือกพันธุ์ถั่วเขียวให้ต้านทานโรคไวรัสใบด่างเหลืองในเรือนทดลอง (0 ตอบ)
 19. สำรวจและศึกษาชนิดหนูศัตรูพืชในระบบนิเวศปาล์มปลูกใหม่ (0 ตอบ)
 20. วิจัยการใช้หนอนตายหยากและหางไหลเพื่อกำจัดหนูศัตรูพืช (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10