คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

หัวข้อ

 1. การผลิตเชื้อปฏิปักษ์ต่อโรคเหี่ยวของมันฝรั่งปริมาณมากเพื่อเกษตรกร (0 ตอบ)
 2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอดและประสิทธิภาพการเข้าทำลายแมลงของไส้เดือนฝอย S.riobrav (0 ตอบ)
 3. ทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการควบคุมหนอนแมลงวันศัตรูในเห็ด (0 ตอบ)
 4. คัดเลือกและพัฒนาไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ท้องถิ่น Steinernema siamkayai (0 ตอบ)
 5. วิจัยและพัฒนาการผลิตไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่ทนอุณหภูมิสูง S. riobrave (0 ตอบ)
 6. การใช้เหยื่อโปรตีนเพื่อป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ในฝรั่ง (0 ตอบ)
 7. การใช้เหยื่อโปรตีนเพื่อป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ในพริก (0 ตอบ)
 8. การศึกษาชนิด ชีววิทยา และประสิทธิภาพการกินของแมงมุมตัวห้ำต่อแมลงวันผลไม้ในสวนมะม่วง (0 ตอบ)
 9. การศึกษาไส้เดือนฝอยศัตรูพืชที่ติดมากับหัวพันธุ์ลิลลี่ที่นำเข้าจากต่างประเทศ (0 ตอบ)
 10. ความสัมพันธ์ของไวรัสสาเหตุโรคเส้นใบเหลืองกับพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวในแต่ละแหล่งปลูก (0 ตอบ)
 11. การบริหารจัดการโรคใบหงิกเหลืองของพริก (0 ตอบ)
 12. การคัดเลือกและขยายหน่อพันธุ์สับปะรดปลอดจากไวรัสสาเหตุโรคเหี่ยว (0 ตอบ)
 13. การถ่ายทอดโรคเหี่ยวสับปะรดโดยเพลี้ยแป้ง (0 ตอบ)
 14. การผลิตแอนติซีรัมของไวรัส Pineapple mealybug wilt-associated virus-2 สาเหตุโรคเหี่ยว (0 ตอบ)
 15. การผลิตแอนติซีรัมของเชื้อสาเหตุโรคกรีนนิ่งส้มโดยใช้ระบบเซลล์แบคทีเรีย (0 ตอบ)
 16. การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีในการกำจัดเชื้อ Acidovorax avenae subsp. citrulli (0 ตอบ)
 17. อนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนวงศ์ย่อย Aphidinae (0 ตอบ)
 18. ศึกษาพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงด้วงเต่าตัวห้ำเพื่อใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี (0 ตอบ)
 19. การเพาะเลี้ยงแตนเบียนชนิด Tetrastichus brontispae Ferriere เพื่อใช้ควบคุมแมลงดำหนาม (0 ตอบ)
 20. ทดสอบผลของสารป้องกันกำจัดแมลงต่อแตนเบียนควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10