กลุ่มทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล

มีหน้าที่

  1. ควบคุมทะเบียนประวัติ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ และดำเนินการพัฒนาเกี่ยวกับสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
  2. ศึกษา วิเคราะห์และประมวลรายงาน สถิติ ข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคล
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่ารักษาพยาบาล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คู่มือการใช้

          โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) (การบริหารผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน)

ดาวน์โหลด

  1. แบบหนังสือขอรับรหัสผ่านเข้าระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกรมวิชาการเกษตรใหม่ (DPIS)
  2. แบบหนังสือทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการ)
  3. แบบหนังสือทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ลูกจ้างประจำ)
  4. แบบหนังสือทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการบำนาญ)
  5. แบบหนังสือทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานราชการ)
  6. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
  7. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

ติดต่อกลุ่มทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล

    โทร.0-2561-4887    และ   0-2579-0151-7 ต่อ 155         แฟกซ์ 0-2561-4887 

    ที่อยู่  กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร  ตึกกสิกรรม  ชั้น 4

                 เลขที่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900