กลุ่มทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล

มีหน้าที่

 1. ควบคุมทะเบียนประวัติ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ และดำเนินการพัฒนาเกี่ยวกับสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
 2. ศึกษา วิเคราะห์และประมวลรายงาน สถิติ ข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคล
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่ารักษาพยาบาล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คู่มือการใช้/แบบกฏ,ระเบียบ ที่ควรทราบ

          โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS 5.0)

          กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 / PDF1

          กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 / PDF2

สวัสดิการรักษาพยาบาล

          – แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (ว 143)

          – แบบภาพแสดงเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชนประเภทผู้ป่วยนอก

          –คําขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

          – แบบฟอร์มบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

          – ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ดาวน์โหลด

 1. แบบหนังสือขอรับรหัสผ่านเข้าระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกรมวิชาการเกษตรใหม่ (DPIS)
 2. แบบหนังสือทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการ)
 3. แบบหนังสือทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ลูกจ้างประจำ)
 4. แบบหนังสือทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการบำนาญ)
 5. แบบหนังสือทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานราชการ)
 6. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
 7. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
 8. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของข้าราชการ
 9. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ
 10. แบบฟอร์มสรุปวันลา

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

ติดต่อกลุ่มทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล

    โทร. 0-2561-4887    และ   0-2579-0151-7 ต่อ 155         แฟกซ์ 0-2561-4887 

    ที่อยู่  กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร  ตึกกสิกรรม  ชั้น 4

             เลขที่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900