กลุ่มทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล

นางสาวจิรวรรณ ธนังกุล
นางสาวจิรวรรณ ธนังกุลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
กลุ่มทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล

นายศรายุธ สุขเพ็ญ
นายศรายุธ สุขเพ็ญนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเฉลิมศรี ฉิมเฉลิม
นางสาวเฉลิมศรี ฉิมเฉลิมเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเสกสันต์ กาญจนาเกตุ
นายเสกสันต์ กาญจนาเกตุเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายศุภโชค กัลยาณมิตร
นายศุภโชค กัลยาณมิตรเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางสาวยุภาพร ฤกษ์ประกอบ
นางสาวยุภาพร ฤกษ์ประกอบพนักงานประจำสำนักงาน
นางสาวนภาวรรณ รักขะเสน
นางสาวนภาวรรณ รักขะเสนเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

มีหน้าที่

 1. ควบคุมทะเบียนประวัติ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ และดำเนินการพัฒนาเกี่ยวกับสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
 2. ศึกษา วิเคราะห์และประมวลรายงาน สถิติ ข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคล
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่ารักษาพยาบาล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คู่มือการใช้/แบบกฏ,ระเบียบ ที่ควรทราบ

สวัสดิการรักษาพยาบาล

ดาวน์โหลด

 1. แบบหนังสือขอรับรหัสผ่านเข้าระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกรมวิชาการเกษตรใหม่ (DPIS)
 2. แบบหนังสือทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการ)
 3. แบบหนังสือทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ลูกจ้างประจำ)
 4. แบบหนังสือทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการบำนาญ)
 5. แบบหนังสือทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานราชการ)
 6. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
 7. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
 8. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของข้าราชการ
 9. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ
 10. แบบฟอร์มสรุปวันลา
 11. ประกาศเกษียณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563

ติดต่อกลุ่มทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล

กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ชั้น 4

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร.

0 2561 4887 และ 0 2579 0151-8 ต่อ 155

โทรสาร

0 2561 4887

E-mail

tabiandoa@gmail.com