กลุ่มประเมินผลการปฏิบัติราชการและบำเหน็จความชอบ

นางสาวขวัญยืน ไวมาลา
นางสาวขวัญยืน ไวมาลาผู้อำนวยการกลุ่มประเมินผลการปฏิบัติราชการ และบำเหน็จความชอบ
นางสาวอัจฉลา ชาตะวราหะ
นางสาวอัจฉลา ชาตะวราหะนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายกรธัช ยี่สุ่นศรี
นายกรธัช ยี่สุ่นศรีนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวอนงค์ ภูมิแสน
นางสาวอนงค์ ภูมิแสนเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอารีรัตน์ บุตรจันทร์
นางสาวอารีรัตน์ บุตรจันทร์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายมนตรี บุญเอี่ยม
นายมนตรี บุญเอี่ยมเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสุชารัตน์ บุญประคอง
นางสาวสุชารัตน์ บุญประคองเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวธิติสุดา วโรดม
นางสาวธิติสุดา วโรดมบุคลากร
นางรจนา ฉิมนอก
นางรจนา ฉิมนอกคนงานทดลองการเกษตร

มีหน้าที่

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน
  2. รับผิดชอบการลาตามระเบียบว่าด้วยการลา ยกเว้นลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน
  3. ดำเนินการขอรับพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์
  4. ดำเนินการขอบำเหน็จบำนาญ และบำเหน็จความชอบ
  5. ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  6. ดำเนินการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับสมาชิก กบข.

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมวิชาการเกษตร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินของกรมวิชาการเกษตร

หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น

แบบ 1-4 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

สรุปเครื่องแบบปฏิบัติราชการ

ภาพตัวอย่างเครื่องแบบปฏิบัติราชการ

การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแพรแถบ

การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ

ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการลา ปี 2555

สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ

โทร.

0 2579 0151-8 ต่อ 157

โทรสาร

0 2579 0579