กลุ่มประเมินผลการปฏิบัติราชการและบำเหน็จความชอบ

มีหน้าที่

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน
  2. รับผิดชอบการลาตามระเบียบว่าด้วยการลา ยกเว้นลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน
  3. ดำเนินการขอรับพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์
  4. ดำเนินการขอบำเหน็จบำนาญ และบำเหน็จความชอบ
  5. ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  6. ดำเนินการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมวิชาการเกษตร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินของกรมวิชาการเกษตร

หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น

แบบ 1-4 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

สรุปเครื่องแบบปฏิบัติราชการ

ภาพตัวอย่างเครื่องแบบปฏิบัติราชการ

การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแพรแถบ

การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ

ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการลา ปี 2555

สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ

ติดต่อ 
Tel.  0-2579-0151-7 ต่อ 157