กลุ่มประเมินผลการปฏิบัติราชการและบำเหน็จความชอบ

มีหน้าที่

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน
  2. รับผิดชอบการลาตามระเบียบว่าด้วยการลา ยกเว้นลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน
  3. ดำเนินการขอรับพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์
  4. ดำเนินการขอบำเหน็จบำนาญ และบำเหน็จความชอบ
  5. ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  6. ดำเนินการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

สรุปเครื่องแบบปฏิบัติราชการ

ภาพตัวอย่างเครื่องแบบปฏิบัติราชการ

การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแพรแถบ

การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ

ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการลา ปี 2555

สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ

ติดต่อ 
Tel.  0-2579-0151-7 ต่อ 157
Fax.  0-2561-4887