ประชุมเตรียมการต้อนรับองคมนตรี (นายพลากร สุวรรณรัฐ)

วันที่ 28 ตุลาคม 2565

นายสุริยนต์ ดีดเหล็ก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับองคมนตรีและคณะ มีกำหนดการเดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2565 ในการนี้ ผู้จัดการศูนย์ฯ ได้นำเสนอแผนการต้อนรับ เส้นทางการนั่งรถราง ติดตาม เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ การท่องเที่ยวในโครงการพระราชดำริ ภายในศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธานการประชุม