นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

เวลา 13.40 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตาม และเยี่ยมชม ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ โดยมี นายสุริยนต์ ดีดเหล็ก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ พร้อมด้วยคณะทำงานให้การต้อนรับ

ในการนี้ผู้จัดการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ นำคณะนั่งรถรางพร้อมได้บรรยายเส้นทางการท่องเที่ยวในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ภายในศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จากฐานเรียนรู้ด้านพืช (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน) ถึง ฐานเรียนรู้ด้านป่าไม้ (โครงการธนาคารฟืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

จากนั้นคณะ รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานฐานเรียนรู้ด้านป่าไม้ กิจกรรมการเพาะชำกล้าไม้ ประกอบด้วยไม้ใช้สอบ ไม้มีค่า กิจกรรมธนาคารฟืน ประกอบด้วย ฟืนอัดแท่ง น้ำส้มควันไม้ และฐานเรียนรู้ด้านไฟป่า กิจกรรมการป้องกันไฟป่า การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า