ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

เวลา 09.30 น. พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ ที่ปรึกษาศูนย์โครงการพัฒนาพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน /ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ของศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ และศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นายสุริยนต์ ดีดเหล็ก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมและรับฟังแนวทางการดำเนินงาน ข้อคิดเห็น/ข้อแนะนำ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

     

      

       

เวลา 13.30 น พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ ที่ปรึกษาศูนย์โครงการพัฒนาพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน /ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ มี นายสุริยนต์ ดีดเหล็ก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะทำงานให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน และได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของทั้ง 9 ฐานการเรียนรู้ ภายในศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน