ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 22 ธันวาคม 2565

         เวลา 14.30 น.  นายสุริยนต์ ดีดเหล็ก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ มอบหมายให้ นายมณเทียน แสนดะหมื่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุม ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการฯ ได้ร่วมบูรณาการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพ ช่วยเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

         ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของโครงการดังนี้

1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย/โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ และการนำรูปแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเสนอโดย ผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

2) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย นำเสนอโดย หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย

3) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง นำเสนอโดย หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง

4) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ นำเสนอโดย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

5) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ นำเสนอโดย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)

6) ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำเสนอโดย พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยประธานการประชุมฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการฯ ให้ความสำคัญในการบูรณาการ เร่งขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร ดิน น้ำ ป่า พืช สัตว์ ประมง การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการสาธารณสุข สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยขอให้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำให้ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆ และขอให้ประชาชนสามารถสอบถามหรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือในการนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้พัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อสร้างความมั่นคง ประชาชนอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างคนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนสืบไป