วัน: 1 พฤษภาคม 2566

ร่วมพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวย […]

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) โดยจัดนิทรรศการและบรรยาย เรื่องการผลิตถั่วลิสงให้กับเกษตรกร

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวย […]

เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง มาตรฐานการผลิต GAP ข้าวโพดเมล็ดแห้ง ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวย […]

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลผลิตทางการเกษตร 3 ชนิดพืช (มันสำปะหลัง) ในงานเกษตร & BCG แฟร์ จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยก […]