ร่วมพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ แปลงสาธิต นายบรรเจิด โพธิ์อ่อง หมู่ที่ 10 ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์