ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) โดยจัดนิทรรศการและบรรยาย เรื่องการผลิตถั่วลิสงให้กับเกษตรกร

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายยอด กันยาประสิทธิ์ นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรร๕์ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) โดยจัดนิทรรศการและบรรยาย เรื่องการผลิตถั่วลิสงให้กับเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์