เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ให้กับเกษตรกร หัวข้อเรื่อง “สาเคมีทางการเกษตรที่ใช้ในแปลงมันสำปะหลัง และวิธีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย”

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิมันตุ์ อุดมสมุทรหิรัญ นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ให้กับเกษตรกร หัวข้อเรื่อง “สาเคมีทางการเกษตรที่ใช้ในแปลงมันสำปะหลัง และวิธีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย” ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี