วัน: 2 มิถุนายน 2566

บรรยายให้ความรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม/แปรรูป (สินค้ามันสำปะหลัง) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ทั้งในด้านองค์ความรู้ ทักษะการดำเนินธุรกิจ การแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้สามารถดำเนินธุรกิจ ให้บริการและเป็นที่พึ่งของสมาชิกสหกรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนว […]

เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เกษตรกร ในหัวข้อ “การจัดการดินและปุ๋ย เพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนว […]

เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การจัดการคุณภาพ gap พืช ระบบควบคุมภายใน Internal control systems:ICS ให้กับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่มะขามหวาน

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนว […]

เป็นวิทยากรให้ความรู้ ภายใต้หัวข้อ เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนว […]