เป็นวิทยากรให้ความรู้ ภายใต้หัวข้อ เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิมันตุ์ อุดมสมุทรหิรัญ นักวิชาการเกษตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ภายใต้หัวข้อ เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์