ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย จาก ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พร้อมประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 5/2566

เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ข้าราชการเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย จาก ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พร้อมประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมกรนรา รีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี การแปรรูปและส่งออกมะพร้าวน้ำหอม ณ บริษัท NC Coconut จำกัด อำเภอดำเนินสะดวก และระบบการปลูกพืชอินทรีย์ สวนคุณพดล เชี่ยววิทย์ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี