เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายณพงษ์ วสยางกูร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง ถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาวัดทะนง หมู่ 1 ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร