เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่องเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง และพันธ์ุมันสำปะหลังของกรมวิชาการเกษตร ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายไชยา บุญเลิศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่องเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง และพันธ์ุมันสำปะหลังของกรมวิชาการเกษตร ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์