เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องพันธุ์มันสำปะหลังและเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายภคพล สุราจร นักวิชากาเกษตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องพันธุ์มันสำปะหลังและเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี