**ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุด จำนวน 2 รายการ**