ร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกับบุคคลภาคส่วนต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ตามมาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายณพงษ์ วสยางกูร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกับบุคคลภาคส่วนต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ตามมาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม The sun โรงแรม 42c เดอะซีค โฮเตล อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์