ออกตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ให้กับเกษตรกร ในพื้นที่

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางหทัยภรณ์ ฮวบสอน และว่าที่ร.ต.หญิงผกาพรรณ ถึงเนียม นักวิชาการเกษตร ออกตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ให้กับเกษตรกร ในพื้นที่ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ ตำบลเขาชนกัน อำเภอชุมตาบง และ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์