ออกเก็บข้อมูลผลผลิตมันสำปะหลัง แปลงทดสอบ โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองมันสำปะหลังในกลุ่มชุดที่ 29 ปริมาณน้ำฝน 1,000-1,200 มม.

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายภคพล สุราจร นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ออกเก็บข้อมูลผลผลิตมันสำปะหลัง แปลงทดสอบ โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองมันสำปะหลังในกลุ่มชุดที่ 29 ปริมาณน้ำฝน 1,000-1,200 มม. ณ ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี