ร่วมประชุมพิจารณารับรองแหล่งผลิตพืช ครั้งที่ 212 โดยมี ดร.อารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ นายณพงษ์ วสยางกูร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมประชุมพิจารณารับรองแหล่งผลิตพืช ครั้งที่ 212 โดยมี ดร.อารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 1 สวพ.5 จังหวัดชัยนาท