ร่วมประชุมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ของ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตส้มโอที่เหมาะสมในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายไชยา บุญเลิศ และนายณพงษ์ วสยางกูร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมประชุมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ของ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตส้มโอที่เหมาะสมในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Zoom Meetings ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์