ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง

การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร (N)

การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร (N)

(ใบผ่านด่าน ส่งออกยาง)